The Nicholai Studies, Vol. 1, Vol. 2
image
THE NICHOLAI STUDIES, VOLUME I, NUMBER 2

 

The Nicholai Studies, Volume I, Number 2, https://nicholaistudies.org/2021/I , Belgrade: Christian Cultural Center “Dr. Radovan Bigović,” 2021. 330 pp.

 

The second issue of the Nicholai Studies, an international journal for the research of theological and ecclesiastical contribution of Nicholai Velimirovich (1881–1956), as well as the wider context in which he lived and created, is published.

 

In the second issue of the Nicholai Studiesappeared an essay by Frère Richard from Taizé, inspired by the thoughts of Bishop Nicholai, and an article by Bishop Irinej Dobrijević — on Nicholai Velimirovich’s mission in America 1915–1918, as well as an article by Slavica Popović Filipović on the mission of Nicholai Velimirovich in Great Britain during the First World War. Rastko Lompar’s research published in this issue is dedicated to the problem of the authenticity of Bishop Nicholai’s sermon on Dimitrije Ljotić’s funeral on April 24, 1945, while Nemanja Andrijašević’s article is paying attention to the image of Bishop Nicholai according to the correspondence of Đorđe Radin and Đoko Slijepčević. Željko Perović’s paper is focused on the views of Bishop Nicholai on fascism, and Ilija Kajtez’s article is focused on Velimirovich’s understanding of war, while Pavle Botić’s contribution is dedicated to the mystagogy of St Nicholai Velimirovich. In the second issue, there is a review of the collection of articles on the Hegumenia Ana Adžić by Dejan Tanić, as well as a review of a new publication regarding the orphanage of St Nicholas in Bitola — Bogdaj.

 

At the end of this issue, which contains over 300 pages, a selected recent bibliography of Nicholai studies is published. The announced list of academic research, i.e. the list of defended university theses related to Nicholai Velimirovich and to the topics of his legacy (which theses are actually much more numerous than that could be assumed) was not published in this issue but was moved to one of the following volumes since it is still quite far from complete.

 

The journal Nicholai Studies is available in open access, and the second issue of the journal can be downloaded at https://nicholaistudies.org/2021/I/2.

 

The next issue of the Nicholai Studies (Vol. II, No. 3) should appear in English, in January 2022.

 

Contents of the Nicholai Studies, Vol. I, No. 2

 

Essay:

 

- Frère Richard, “How Jesus Taught His Disciples to Walk With Head Held High,” pp. 235–248;

 

Original Research Articles:

 

- Irinej Dobrijevic, “Nicholai Velimirovich: The Great War and America 1915–1918,” 249–266;
- Slavica Popović Filipović, “From the Small Serbian Monastery to the London Cathedral: Father Nicholai Velimirovich on a Mission to Great Britain in the First World War,” 267–342;
- Rastko Lompar, “The Problem of Authenticity of Bishop Nicholai Velimirovich’s Eulogy of Dimitrije Ljotić on April 24, 1945,” 343–368;
- Nemanja Andrijašević, “George Radin on Bishop Dr. Nicholai Velimirovich and the Serbian Orthodox Church in America,” 369–394;

 

Review Articles:

 

- Željko Perović, “Was Saint Bishop Nikolaj a Fascist? A Review of His Addresses from March 1935 to April 1941,” 395–434;
- Ilija Kajtez, “Saint Nicholai Velimirovich: Understanding of War and Peace,” 435–474;
- Pavle Botić, “Mystagogy of Saint Nicholai Velimirovich,” 475–494;

 

Reviews:

 

- Dejan Tanić, “Hegumenia Ana (Adžić) — the Personification of Devotion,” 495–500;
- Srećko Petrović, “In Bogdaj as in Paradise, in Bogdaj,” 501–524;

 

News:

 

Nicholai Studies Notices, January–July 2021,” 525–526;

 

Bibliography:

 

“Recent Bibliography, 2018–2020,” 527–546;
“Book Notes,” 547–551;
“Authors in this issue of the Nicholai Studies,” 552

 

Source: www.spc.rs

 

ДРУГА СВЕСКА ЧАСОПИСА „НИКОЛАЈЕВЕ СТУДИЈЕ“

 

Николајеве студије, година I, број 2, https://nicholaistudies.org/2021/I, Београд: Хришћански културни центар „др Радован Биговић“, 2021. 330 стр.

 

Из штампе је изашла друга свеска Николајевих студија, међународног часописа за истраживање богословског и црквеног доприноса Николаја Велимировића.

 

У другој свесци Николајевих студија објављен је есеј брата Ришара из Тезеа надахнут мислима владике Николаја, чланак епископа Иринеја Добријевића о мисији Николаја Велимировића у Америци 1915–1918. године, као и чланак Славице Поповић Филиповић о мисији Николаја Велимировића у Великој Британији током Првог светског рата.

 

Истраживање Растка Ломпара штампано у другој свесци часописа посвећено је проблему аутентичности беседе владике Николаја над одром Димитрија Љотића 24. априла 1945. године, а чланак Немање Андријашевића лику владике Николаја према преписци Ђорђа Радина и Ђока Слијепчевића. Жељко Перовић аутор је чланка о ставовима епсикопа Николаја према фашизму, Илија Кајтез чланка о Велимировићевом поимању рата, док је проф. Павле Ботић аутор чланка о тајноводству Светог владике Николаја.

 

У другој свесци часописа објављен је и осврт на зборник чланака о игуманији Ани Аџић из пера Дејана Танића, као и осврт на нову публикацију о сиротишту Светог Николе у Битољу - Богдају. На крају ове свеске, која садржи преко 300 страна, штампан је и преглед одабране новије библиографије Николајевих студија.

 

Најављени попис академских истраживања односно одбрањених завршних и докторских теза посвећених питањима наслеђа Николаја Велимировића (каквих је теза заправо знатно више него што се дало претпоставити) није изашао у овој свесци, већ је померен за неку од наредних свесака будући да је још увек прилично далеко од потпуног.

 

Часопис Николајеве студије доступан је у отвореном приступу, а друга свеска часописа може се преузети на адреси https://nicholaistudies.org/2021/I/2. Наредна свеска Николајевих студија (година II, бр. 3) требало би да буде објављена на енглеском језику јануара 2022. године.

 

Садржај друге свеске Николајевих студија:

 

Есеј:

 

- Брат Ришар, „Како је Христос своје ученике учио да ходе уздигнуте главе“ (на енглеском), стр. 235–248;

 

Оригинални научни радови:

 

- Епископ Иринеј Добријевић, „Николај Велимировић: Велики рат и Америка 1915–1918“ (на енглеском), 249–266;
- Славица Поповић Филиповић, „Од малог српског манастира до лондонске катедрале: Отац Николај Велимировић у мисији у Великој Британији у Првом светском рату“, 267–342;
- Растко Ломпар, „Проблем аутентичности говора Епископа Николаја Велимировића над одром Димитрија Љотића 24. априла 1945. године“, 343–368;
- Немања Андријашевић, „Ђорђе Радин о Владици др Николају Велимировићу и Српској Православној Цркви у Америци“, 369–394;

 

Прегледни радови:

 

- Жељко Перовић, „Да ли је Свети Владика Николај био фашиста? Преглед његових светосавских обраћања од марта 1935. до априла 1941. године“, 395–434;
- Илија Кајтез, „Поимање рата и мира код Светог Николаја Велимировића, српског великана“, 435–474;
- Павле Ботић, „Тајноводство Светог Владике Николаја“, 475–494;

 

Осврти:

 

- Дејан Танић, „Игуманија Ана (Аџић) — оличење посвећености“, 495–500;
- Срећко Петровић, „У Богдају ка’ у Рају, у Богдају“, 501–524;

 

Новости:

 

„Белешке Николајевих студија, јануар–јули 2021. године“ (на енглеском), 525–526;

 

Библиографија:

 

„Новија библиографија, 2018–2020“ (на енглеском и српском), 527–546;
„Нове књиге“, 547–551;
„Аутори у овом броју Николајевих студија“ (на енглеском), 552.

 

Извор: www.spc.rs

Share This:< PreviousNext >
You might also like:
Serbian Orthodox Church
Social

Official website of the Serbian Orthodox Church in North, Central & South America.
Any reproduction of content from this site must be quoted in its entirety with the source cited. ©2019.  All rights reserved.